วันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2553

การวัดผลและประเมินผล

      ใช้อัตราส่วนคะแนน    70 : 30   คะแนน
                1. การทดสอบ                                                                                      30           คะแนน
                 (ทดสอบกลางปี 15 คะแนน ทดสอบปลายปี 15 คะแนน)
                2. การประเมินจากการตรวจชิ้นงาน / ใบงาน / แบบฝึกหัด        40           คะแนน
                3. การประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม             10           คะแนน
                4. การประเมินจากการนำเสนอผลงาน                                           10           คะแนน
                5. การประเมินจากการปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย                    10           คะแนน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น